Sukces konferencji „FPS do potęgi JA, czyli jak inwestować w rozwój, nie tracąc pasji”.

Dzisiaj, w siedzibie Spółki H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., odbyła się konferencja „FPS do potęgi JA, czyli jak inwestować w rozwój, nie tracąc pasji”. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z branży kolejowej oraz przedstawicieli świata nauki i edukacji. Zaproszeni goście dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju branży kolejowej oraz kształcenia profesjonalistów.

Na początku konferencji głos zabrał Pan dr Marcin Rodek, Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., witając wszystkich uczestników słowami: „W H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych jak w mało której firmie na świecie możemy powiedzieć, że stoimy na barkach olbrzymów. Dzisiaj szukamy kolejnych olbrzymów. Talentów, które przyczynią się do dalszego rozwoju Fabryki i na których dorobku będą budować następne generacje.” Pan Prezes podkreślił znaczenie inwestowania w rozwój: „Inwestować w rozwój nie tracąc pasji to klucz do sukcesu naszej branży”.

Swoją obecnością podczas konferencji zaszczycił nas Pan dr Bartłomiej Wróblewski, Poseł na Sejm RP, który zwrócił uwagę, że „Modernizacja firmy w ostatnich latach jest swoistym sukcesem. Chciałem pogratulować wszystkim osobom, które w ubiegłych latach uczestniczyły w tej modernizacji”. Podkreślił, że jako mieszkańcy Poznania jesteśmy dumni z Fabryki Cegielskiego.

Następnie na scenę wkroczył Pan dr inż. Maciej Andrzejewski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Spółki w FPS, który przedstawił działania badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę: „H. Cegielski FPS, oprócz prowadzenia działalności stricte komercyjnej w aspekcie produkcji nowych i modernizacji użytkowanych pojazdów szynowych, posiada solidne doświadczenie w kontekście prowadzenia prac B+R+I. Kompetencje w realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych aż do najwyższego 9 poziomu gotowości technologicznej wyrobu (TRL) budowano przyrostowo na kanwie angażowania się w kolejne projekty dofinansowywane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.

Program Doktoratów Wdrożeniowych w Spółce zaprezentował Pan dr inż. Damian Goliwąs, Pełnomocnik Zarządu ds. projektów innowacyjnych w FPS, mówiąc o współpracy z Politechniką Poznańską: „Współpraca z Politechniką Poznańską pozwala nam łączyć naukę i praktykę w celu osiągnięcia innowacji we wspólnym programie Doktoratów Wdrożeniowych z obszarów projektowania pojazdów zeroemisyjnych oraz przemysłu 4.0. Realizacja doktoratu wdrożeniowego przynosi korzyści, zarówno dla doktoranta, jak i fabryki. Doktorant ma szansę prowadzić badania ukierunkowane na rozwiązanie realnego problemu badawczego, a przy tym otrzymuje gwarancję zatrudnienia w Fabryce oraz stypendium naukowe. Z kolei Fabryka rozwija swój kapitał, kapitał ludzki, który pozwala budować naszą przewagę konkurencyjną”.

W części konferencji dotyczącej „Rozwoju kadry na najbliższe lata”, głos zabrali zaproszeni goście: Pan Ryszard Sikora, Zastępca Dyrektora Biura Taboru POLREGIO S.A.„POLREGIO S.A. skupia się obecnie na pozyskiwaniu kadr w oparciu zarówno o szkolnictwo średnie jak i wyższe. Spółka uczestniczy m.in. w projekcie „Kadry dla przemysłu” skupiającym się zarówno na podnoszeniu poziomu kształcenia przyszłych pracowników poprzez organizowanie praktyk zawodowych jak i czynnym uczestnictwie pracowników spółki w kształceniu zawodowym, współorganizowaniu i prowadzenie zajęć z przedmiotów zawodowych. O zasięgu i skuteczności programu może świadczyć fakt, że obecnie, z poziomu Zakładów POLREGIO S.A. w ramach projektu współpraca prowadzona jest z 21 szkołami.” Pan Andrzej Tomaszewski, Zastępca Dyrektora oddziału Terenowego UTK w Poznaniu„Fabryka Pojazdów Szynowych, nie tylko patrzy w przyszłość, ale na naszych oczach wręcz ją kreuje. Jestem przekonany, że bazując na tym dziedzictwie oraz mając dostęp do nowoczesnych technologii, przed przedsiębiorstwem rysuje się kolejnych co najmniej 100 dobrych lat – oczywiście nie będzie to możliwe bez kompetentnej i wykwalifikowanej kadry, której poświęcona jest dzisiejsza konferencja.” Ostatnią osobą na scenie, przed panelem dyskusyjnym był Pan dr Zbigniew Talaga, Wicekurator w Kuratorium Oświaty – „Problem kadr i szkolnictwa zawodowego jest nam znany. Właściwie od 2016 roku zostały podjęte na poziomie legislacyjnym działania, które już dziś można określić jako skuteczne, mądre i to takie które trzeba dalej wdrażać we współpracy z branżą kolejową”.

 

Panel dyskusyjny, poświęcony został na wymianę zdań w obszarze kadr branży kolejowej oraz systemowi kształcenia. Uczestniczyły nim osoby wcześniej występujące wraz z Panią Lucyną Białk – Cieślak, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W trakcie dyskusji poruszono zagadnienia związane z współpracą pomiędzy placówkami oświaty a przedsiębiorcami. Wymienione zostały różnorodne formy tj. klasyfikację testami zawodowymi, możliwością uczestnictwa firm w programach kształcenia. Wyszczególniono powstające inicjatywy dotyczące uruchomienia podyplomowych studiów dla kadry pracowniczej na uczelniach wyższych, gdzie programy mają być współtworzone przez uczelnię i firmy. Nie można nie wspomnieć o organizowanych stażach i praktykach, które dają możliwość studentom/absolwentom podjęcia stałej pracy lub zatrudnienia osób, które dopiero co uzyskały tytuł inżyniera na uczelni technicznej. Sam temat dyskusji, wzbudził w u naszych występujących, jak i uczestnikach, wiele ciekawych spostrzeżeń, które mamy nadzieję, że zostaną uwzględnione przez każde ze stron.

Konferencja zakończyła się sesją pytań i odpowiedzi oraz indywidualnymi rozmowami z dziennikarzami. Wydarzenie było nie tylko cennym źródłem informacji, ale także miejscem wymiany myśli i doświadczeń dotyczących rozwoju branży kolejowej i systemu kształcenia w Polsce.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji „FPS do potęgi JA, czyli jak inwestować w rozwój, nie tracąc pasji” i mamy nadzieję na kolejne spotkania oraz owocne dyskusje.

Certyfikaty: