POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Potwierdzenie zamówienia Dostawca prześle do H. CEGIELSKI – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. (dalej FPS) w formie pisemnej nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania zamówienia.

2. Umowa dostawy zostanie zawarta gdy FPS zaakceptuje otrzymane potwierdzenie zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od daty jego otrzymania od Dostawcy.

3. Towary, których dostawa jest przedmiotem umowy dostawy są przeznaczone do zastosowania w wyrobach dedykowanych dla branży kolejowej dlatego ich jakość w związku z finalnym zastosowaniem ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Wprowadza się kategorię towarów krytycznych, do której to kategorii zaliczają się następujące towary: zestawy kołowe i ich elementy (koła monoblokowe i bose, obręcze kół bosych, osie), systemy drzwiowe, okna i szyby czołowe, systemy hamulcowe i przeciwpoślizgu, przetwornice statyczne, urządzenia pociągowo–zderzne (haki, sprzęgi, zderzaki, aparaty pochłaniające); elementy konstrukcji wagonów (pudło i jego elementy konstrukcyjne, ramy wózków), kompletne układy biegowe (wózki toczne i napędowe) wraz z usługami / procesami związanymi ergo, dostawcy podanych wyżej towarów / procesów / usług otrzymują w konkretnej relacji handlowej status dostawcy kluczowego.

4. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel zdolny zapewnić wymaganą jakość i zgodność Towarów / procesów z wymaganiami określonymi przez FPS.

5. W przypadku umowy dostawy związanej z realizacją procesu specjalnego (np. procesy obróbki galwanicznej, cieplnej, spawania) FPS może przekazać dodatkowe wymagania dotyczące sposobu zatwierdzenia tych procesów przez FPS lub jego klienta.

6. Dostawca ma obowiązek powiadomić FPS o każdym przypadku wyrobu niezgodnego z wymaganiami umowy dostawy oraz uzgodnić z FPS zasady dotyczące postępowania z takimi wyrobami.

7. Dostawca, przed realizacją umowy dostawy, jest zobowiązany powiadomić FPS o zamiarze przekazania jej realizacji innemu dostawcy (podwykonawcy). Przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy wynikających z realizacji umowy dostawy wymaga pisemnej zgody FPS. Dostawca zobowiązuje się do przekazywania wszystkich wymagań (w tym w szczególności jakościowych) FPS swoim dostawcom w całym łańcuchu dostaw.

8. Brak dostawy w określonym w umowie dostawy terminie upoważnia FPS do odstąpienia od tej umowy dostawy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na tę dostawę względnie do zastosowania sankcji karnych, o których mowa niżej.

9. Realizacja dostaw w terminie wcześniejszym niż to wynika z umowy dostawy wymaga uprzedniej akceptacji FPS wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i bez obowiązku zapłaty przez FPS za fakturę VAT wynikającą z takiej wcześniejszej dostawy.

10. W dokumentach dostawy i innych dokumentach związanych z dostawą Dostawca jest obowiązany przywołać właściwy numer umowy dostawy. Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do odmowy przyjęcia Towaru i nieprzyjęcia faktury VAT.

11. Przez dostawę zgodną, tj. wolną od wad FPS i Dostawca rozumieją dostawę Towarów:

  • 11.1 wykonaną w terminie wynikającym z umowy dostawy,
  • 11.2 wykonaną w ilości wynikającej z umowy dostawy,
  • 11.3 posiadających wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa lub deklaracje zgodności wystawione zgodnie z właściwymi i odnoszące się do właściwych i aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie systemu oceny zgodności oraz aprobat technicznych,
  • 11.4 wolnych od wad fizycznych i prawnych, 11.5 w przypadku stali i elementów stalowych – wolnych od ognisk korozji wżerowej, szczelinowej, międzykrystalicznej.

12. Dostawca gwarantuje, że parametry jakościowe Towarów są zgodne z wymaganiami FPS i są poparte dostarczonymi atestami, certyfikatami, bądź analogicznymi – tam, gdzie to ma zastosowanie, oraz że w okresie gwarancji lub rękojmi Towar będzie wolny od wad, które uniemożliwiałyby jego bezpieczną, prawidłową i bezawaryjną eksploatację.

13. Dostawca zobowiązuje się do uprzedniego powiadomienia FPS o planowanych i / lub dokonanych zmianach w dostarczanym Towarze bądź procesie lub dokumentacji związanej.

14. Dostawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za całkowitą zgodność Towarów z umową dostawy a wszelkie działania związane z kontrolą dostarczonych Towarów, które są realizowane przez FPS po dostawie Towarów do FPS mają wyłącznie charakter fakultatywny w stosunku do uprzednio wykonanych czynności kontrolnych Towarów przez Dostawcę.

15. FPS bezzwłocznie powiadomi pisemnie Dostawcę o każdej niezgodności stwierdzonej przez FPS w ramach dostawy Towarów. O ile strony nie ustalą inaczej, Dostawca zobowiązany jest usunąć niezgodności jw. w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez FPS.

16. FPS zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytu jakości zamówionego Towaru u Dostawcy w każdej fazie procesu wytwarzania. O terminie przeprowadzenia audytu FPS powiadomi Dostawcę najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą planowanej wizyty.

17. FPS jest uprawniony do kontrolowania procesu realizacji swoich umów dostaw w siedzibie Dostawcy lub jego podwykonawcy oraz zastrzega sobie prawo dostępu do wszystkich uzgodnień związanych z tymi umowami oraz do wszystkich zapisów związanych z ich realizacją. Prawo dostępu dotyczy również klientów Zamawiającego oraz zewnętrznych organów kontrolujących.

18. FPS jest podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. Niniejszym FPS upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu FPS. Płatność nastąpi w formie określonej w zamówieniu i w terminie określonym w zamówieniu licząc od daty otrzymania przez FPS prawidłowo wystawionej faktury VAT. FPS zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za fakturę VAT w przypadku otrzymania od Dostawcy nieprawidłowo wystawionej faktury VAT lub w przypadku gdy dostawa jest niezgodna. Fakturę VAT należy przesłać na adres: <faktury@fpspoznan.pl>.

19. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości:

  • 19.1 20% wartości Towaru w przypadku gdy FPS odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
  • 19.2 0,2% wartości Towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki, maksymalnie 20% wartości umowy,
  • 19.3 10% wartości Towaru dostarczonego z wadami,
  • 19.4 3% wartości dostarczonego Towaru, gdy towar nie został należycie oznakowany lub dostarczono go bez wymaganych w umowie dokumentów np. atestu, karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, konserwacji, świadectwa jakości lub innych wymaganych dokumentów.

20. Kary umowne zastrzeżone w punkcie 19 nie wykluczają uprawnienia Stron do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego i innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

21. Przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy dostawy na osoby trzecie wymaga zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE DOSTAWCY

22. Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary są nowe, nieużywane i wyprodukowane według najnowszych osiągnąć w zakresie postępu technicznego. Dostawca gwarantuje także, że wszystkie Towary nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym gwarantują osiągnięcie parametrów technicznych podanych przez producenta, oraz że spełniają właściwe i aktualnie obowiązujące normy jakościowe.

23. Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary mogą być swobodnie wykorzystane przez FPS nie naruszając praw własności, praw autorskich, praw patentowych lub innych praw osób trzecich.

24. Dostawca udziela FPS gwarancji jakości na dostarczone Towary na czas określony w zamówieniu, licząc od daty przekazania wyrobu bezpośredniemu użytkownikowi do eksploatacji i maksymalnie na czas określony w zamówieniu, licząc od daty dostawy do FPS.

25. Okres gwarancji na Towary wymienione lub naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia ich naprawy lub wymiany.

26. Dostawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technicznych Towarów i za usunięcie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. Nieprawidłowości lub uszkodzenia mogą być spowodowane użyciem wadliwych materiałów, złą jakością wykonania lub niewłaściwą konstrukcją przez producenta lub Dostawcę Towaru.

27. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technicznych Towarów Dostawca na własny koszt zmodyfikuje Towary tak, aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości pracy. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów to FPS przysługuje prawo nie przyjąć dostaw i będą one zwrócone do dostawcy. Dostawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych płatności, a FPS ma prawo dochodzenia odszkodowania za szkody, jakie z tego tytułu mogą wyniknąć.

28. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenie wystąpi w okresie gwarancji, to FPS powiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę. Jeżeli Dostawca zaniedba usunięcia uszkodzenia niezwłocznie po zawiadomieniu to FPS może: samodzielnie usunąć uszkodzenie lub zatrudnić stronę trzecią do jego usunięcia na ryzyko i koszt Dostawcy.

29. Gwarancja nie ma zastosowania, gdy uszkodzenie zostało spowodowane przez: niewłaściwą obsługę urządzenia przez pracowników FPS, modyfikację lub zmianę własności urządzenia bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy, niezgodną z instrukcją obsługi instalację, montaż lub użycie urządzeń, wypadek losowy, działanie siły wyższej.

30. Udostępnianie przez Dostawcę informacji związanych z umową dostawy osobom trzecim wymaga pisemnej zgody FPS.

31. Wszelkie spory związane z umową dostawy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Certyfikaty: